Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ399/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE – ΑΔΑ: 6ΙΔ546907Θ-2ΣΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ399/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 15:25:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔ546907Θ-2ΣΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου