Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6Ι0Δ46907Θ-03Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2022 14:51:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι0Δ46907Θ-03Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου