ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3WAY (CPV:33141300-3 & 33194000-6)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.968,50€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24% ήτοι 88.080,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 6Γ1Ι46907Θ-45Ξ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2022
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3WAY
(CPV:33141300-3 & 33194000-6)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.968,50€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24% ήτοι 88.080,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 12/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2022 11:30:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ1Ι46907Θ-45Ξ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου