ΧΕ-1644 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΦΟΞ46907Θ-ΔΣΑ

Θέμα: ΧΕ-1644 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:40:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟΞ46907Θ-ΔΣΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου