ΧΕ-1627 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΦΓ446907Θ-335

Θέμα: ΧΕ-1627 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:27:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓ446907Θ-335
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου