ΧΕ-1593 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1166/2022 – ΑΔΑ: 6Φ7Ρ46907Θ-Θ8Β

Θέμα: ΧΕ-1593 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1166/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:39:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ7Ρ46907Θ-Θ8Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου