ΧΕ-1524 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΑΦ246907Θ-ΕΔΝ

Θέμα: ΧΕ-1524 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 08:30:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΦ246907Θ-ΕΔΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου