Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.43/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE – ΑΔΑ: 69ΒΘ46907Θ-5ΨΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.43/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 15:05:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΒΘ46907Θ-5ΨΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου