Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-3-2021 ΘΕΗΔ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 67ΡΙ46907Θ-ΜΩΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-3-2021 ΘΕΗΔ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 10:47:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΡΙ46907Θ-ΜΩΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου