Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 66ΜΘ46907Θ-9ΔΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 11:46:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΜΘ46907Θ-9ΔΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου