ΧΕ-1538 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 65ΓΗ46907Θ-Σ5Τ

Θέμα: ΧΕ-1538 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:13:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΓΗ46907Θ-Σ5Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου