ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 637Ο46907Θ-ΓΤ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 26/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 12:48:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 637Ο46907Θ-ΓΤ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου