ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 60ΜΛ46907Θ-Θ9Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 26/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 14:41:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΜΛ46907Θ-Θ9Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου