ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ 2-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ – ΑΔΑ: ΨΖΡΠ46907Θ-ΡΦΜ

Θέμα: ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ 2-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ
Ημερομηνία: 08/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2022 13:45:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΡΠ46907Θ-ΡΦΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου