ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 – ΑΔΑ: ΨΖ2Λ46907Θ-ΠΣΚ

Θέμα: ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4
Ημερομηνία: 10/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:17:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ2Λ46907Θ-ΠΣΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου