Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΒΚΖ46907Θ-ΑΒ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 12/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 12:04:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΚΖ46907Θ-ΑΒ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου