ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΠΑΦΕΡΟΥ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. – ΑΔΑ: ΨΨΩΡ46907Θ-ΓΥΞ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΠΑΦΕΡΟΥ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 09:31:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΡ46907Θ-ΓΥΞ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου