ΧΕ-1434 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 8/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: ΨΨ6Δ46907Θ-Ν9Η

Θέμα: ΧΕ-1434 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 8/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 11/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 13:43:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ6Δ46907Θ-Ν9Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου