Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.17/20-07-2022(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ . – ΑΔΑ: ΨΟΑΞ46907Θ-26Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.17/20-07-2022(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου
για την προμήθεια ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ .
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 14:53:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΞ46907Θ-26Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου