ΧΕ-1446 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΗΥΒ46907Θ-6ΘΔ

Θέμα: ΧΕ-1446 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 09:31:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΥΒ46907Θ-6ΘΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου