ΧΕ-1445 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ POS ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΗ3746907Θ-9ΙΥ

Θέμα: ΧΕ-1445 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ POS ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2022 10:03:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ3746907Θ-9ΙΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου