ΧΕ-1350 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1007/2022 – ΑΔΑ: ΨΧ8Η46907Θ-1ΦΝ

Θέμα: ΧΕ-1350 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1007/2022
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:36:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ8Η46907Θ-1ΦΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου