ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. – ΑΔΑ: Ψ8Ζ246907Θ-6ΒΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 14:34:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Ζ246907Θ-6ΒΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου