Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , για τους μήνες 03/2022 εως 07/2022 – ΑΔΑ: Ψ10Ρ46907Θ-5ΓΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , για τους μήνες 03/2022 εως 07/2022
Ημερομηνία: 04/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 11:34:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ10Ρ46907Θ-5ΓΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου