ΧΕ-1444 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2021 – ΑΔΑ: Ψ0ΓΗ46907Θ-ΕΩ5

Θέμα: ΧΕ-1444 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2021
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2022 10:03:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΓΗ46907Θ-ΕΩ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου