ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ " – ΑΔΑ: ΩΜ6446907Θ-Ζ4Δ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
" ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ "
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 12:55:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ6446907Θ-Ζ4Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου