ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ACCESS CONTROL ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΡΚΙΝ – ΑΔΑ: ΩΧΣ246907Θ-1Υ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ACCESS CONTROL ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΡΚΙΝ
Ημερομηνία: 08/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2022 10:50:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΣ246907Θ-1Υ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου