Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του ΚΥΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας με σχέση ΙΔΟΧ για τους μήνες 03/2022 εως 06/2022 – ΑΔΑ: Ω80Η46907Θ-ΚΩΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του ΚΥΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας με σχέση ΙΔΟΧ για τους μήνες 03/2022 εως 06/2022
Ημερομηνία: 04/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2022 11:16:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω80Η46907Θ-ΚΩΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου