Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.308/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ " από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ω38Λ46907Θ-Ι5Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.308/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ "
από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 08/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2022 13:50:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω38Λ46907Θ-Ι5Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου