Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Ρόγκα Νικολάου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , για τους μήνες 03/2022 εως 06/2022 – ΑΔΑ: Ω2ΛΣ46907Θ-95Χ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Ρόγκα Νικολάου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , για τους μήνες 03/2022 εως 06/2022
Ημερομηνία: 04/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 14:12:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΛΣ46907Θ-95Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου