Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/15-01-2021 Θ 11 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι Μ ΑΕ – ΑΔΑ: 9Ζ9746907Θ-ΓΩΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/15-01-2021 Θ 11 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι Μ ΑΕ
Ημερομηνία: 08/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2022 14:22:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ9746907Θ-ΓΩΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου