ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΟΥΒΑΔΕΣ , ΠΑΝΕΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ,ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ , ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ". – ΑΔΑ: 9ΣΔΞ46907Θ-ΑΑΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΟΥΒΑΔΕΣ ,
ΠΑΝΕΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ,ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ , ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ".
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 13:51:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΔΞ46907Θ-ΑΑΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου