ΧΕ-1460 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 9Ω8Φ46907Θ-5ΓΠ

Θέμα: ΧΕ-1460 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2022 11:03:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω8Φ46907Θ-5ΓΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου