ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ , ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ , ΣΥΡΙΓΓΕΣ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ". – ΑΔΑ: 9Ε2Σ46907Θ-Ψ35

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ,
ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ , ΣΥΡΙΓΓΕΣ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ".
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 13:58:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε2Σ46907Θ-Ψ35
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου