ΧΕ-1432 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 4/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΔΑ: 98ΖΛ46907Θ-2Υ4

Θέμα: ΧΕ-1432 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 4/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ημερομηνία: 11/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 13:43:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΖΛ46907Θ-2Υ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου