Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 201/2021 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ. – ΑΔΑ: 6ΤΚΒ46907Θ-7Σ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 201/2021 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 13:43:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΚΒ46907Θ-7Σ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου