Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ . – ΑΔΑ: 6ΤΔ246907Θ-ΞΒΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου
για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 14:57:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΔ246907Θ-ΞΒΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου