ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ – ΑΔΑ: 6ΨΞΜ46907Θ-20Ν

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ
Ημερομηνία: 05/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 10:30:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΞΜ46907Θ-20Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου