ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LEICA . – ΑΔΑ: 6ΟΡ046907Θ-ΦΣ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LEICA .
Ημερομηνία: 29/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 10:46:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡ046907Θ-ΦΣ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου