Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/15-01-2021 Θ11 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕ – ΑΔΑ: 6ΗΚΦ46907Θ-ΑΔΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/15-01-2021 Θ11 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 08/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2022 14:16:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΚΦ46907Θ-ΑΔΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου