ΣΥΡΙΓΓΑ 5ml, ΣΥΡΙΓΓΑ 20ml – ΑΔΑ: 6ΦΟΘ46907Θ-5ΗΖ

Θέμα: ΣΥΡΙΓΓΑ 5ml, ΣΥΡΙΓΓΑ 20ml
Ημερομηνία: 31/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2022 08:11:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟΘ46907Θ-5ΗΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου