ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ". – ΑΔΑ: 63ΣΧ46907Θ-ΠΚ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
" ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ".
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 13:06:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΣΧ46907Θ-ΠΚ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου