Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ207/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: ΨΥ1Ν46907Θ-ΝΞΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ207/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 09:49:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ1Ν46907Θ-ΝΞΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου