ΧΕ-1224 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΡΜΛ46907Θ-ΕΝ1

Θέμα: ΧΕ-1224 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2022 08:57:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΜΛ46907Θ-ΕΝ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου