4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ – ΑΔΑ: ΨΠΡΓ46907Θ-ΚΙΤ

Θέμα: 4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
Ημερομηνία: 06/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 08:17:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΡΓ46907Θ-ΚΙΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου