Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.51/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ MEDICON HELLAS – ΑΔΑ: ΨΩΡ846907Θ-Φ1Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.51/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ MEDICON HELLAS
Ημερομηνία: 05/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 13:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΡ846907Θ-Φ1Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου