Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.317/2021 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ DIACHEL . – ΑΔΑ: ΨΩΟΤ46907Θ-6ΘΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.317/2021 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ DIACHEL .
Ημερομηνία: 14/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2022 13:38:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΟΤ46907Θ-6ΘΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου