Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA " από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE – ΑΔΑ: ΨΚΜΗ46907Θ-1ΘΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA "
από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 09:14:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΜΗ46907Θ-1ΘΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου