Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ104/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (Τ) – ΑΔΑ: ΨΦΣΑ46907Θ-1ΧΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ104/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (Τ)
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 08:45:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΣΑ46907Θ-1ΧΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου