Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1618 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕΒΠ46907Θ-ΝΤΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1618 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 08:34:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΒΠ46907Θ-ΝΤΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου